Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro kupní smlouvu a pro smlouvu o dílo

ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Základní údaje:

Provozovatel internetového obchodu (sídlo, fakturační adresa):

ABC Office, s.r.o.
Šrobárova 2287/17
130 00, Praha 3 – Vinohrady
IČ: 27902196
DIČ: CZ27902196

Čl. I. Obecná ustanovení

1.Tyto všeobecné obchodní podmínky pro Kupní smlouvu a pro montáž zboží a přípravné práce (dále
jen „VOP“) upravují práva a povinnosti založené Smlouvou o dílo nebo Kupní smlouvy uzavřenou
mezi obchodní společností ABC Office, s.r.o.., IČO: 27902196, se sídlem Šrobárova 2287/17
130 00, Praha 3 – Vinohrady a Objednatelem.

2. Tyto VOP se aplikují na vztahy vznikající mezi smluvními stranami na základě Smlouvy o dílo nebo
Kupní smlouvy uzavírané mezi Objednatelem a Zhotovitelem prostřednictvím E-shopu. Veškeré
vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem, které nejsou odlišně upraveny ve Smlouvě o dílo a/nebo
těmito VOP, se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského
zákoníku.

3. Tyto VOP jsou závazné pro všechny Objednatele uzavírající Smlouvu o dílo prostřednictvím E-
shopu.

4. Tyto VOP vstupují v platnost a účinnost dnem jejich zveřejnění na Internetových stránkách. Znění
VOP se může měnit.

5. Objednatel Objednávkou stvrzuje, že se s VOP seznámil, že s nimi souhlasí.

6. Objednatel bere na vědomí, že pro vztahy ze Smlouvy o dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem, je
rozhodné vždy znění VOP zveřejněné na Internetových stránkách v okamžiku potvrzení Objednávky
Zhotovitelem. Spolu s potvrzením Objednávky Zhotovitelem budou Objednateli zaslány i VOP.

1.1. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat ve Smlouvě o dílo. Odchylná ujednání ve Smlouvě
o dílo mají přednost před ustanoveními VOP.

Čl. II. Výklad pojmů a úvodní ustanovení

1. Pro účely těchto VOP mají následující pojmy tento význam:

i. „Bezhotovostní platbou“ se rozumí platba převodem na účet Zhotovitele č. 8356048001/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s. podle pokynu Zhotovitele zaslaných Objednateli emailem po potvrzení Objednávky.
ii. „Dodací adresa“ je adresa na území České republiky, popřípadě Slovenské republiky uvedená Kupujícím v Objednávce jako dodací adresa. Na tuto adresu bude Zboží dodáno.
iii. „Cena Díla“ je cena Zboží uvedená u konkrétního výrobku v E-shopu v okamžik uskutečnění Objednávky. Všechny ceny v E-shopu jsou uvedeny v korunách českých
včetně DPH. K ceně Zboží budou Objednateli dále účtovány náklady spojené s montáží Zboží, přípravné práce a materiál a náklady spojené s balením, náklady na dopravu, popřípadě náklady na jiné zvolené služby ve smluvené výši. Není-li v čl. VI. VOP uvedeno jinak, rozumí se pro účely čl. VI. VOP Cenou Díla i veškeré náklady spojené s dodáním Díla a cena za služby zvolené Objednatelem.

iv. Kupní cena“ je cena Zboží uvedená u konkrétního výrobku v E-shopu v okamžik uskutečnění Objednávky. Všechny ceny v E-shopu jsou uvedeny v korunách českých včetně DPH. Ke Kupní ceně Zboží budou Kupujícímu dále účtovány náklady spojené s balením, náklady na dopravu, popřípadě náklady na jiné zvolené služby ve smluvené
výši. Není-li v čl. VI. VOP uvedeno jinak, rozumí se pro účely čl. VI. VOP Kupní cenou i veškeré náklady spojené s dodáním Zboží a cena za služby zvolené Kupujícím.
v. „Kupní smlouva“ je smlouva uzavřená v souladu s ustanovením § 1820 a násl. a ustanovením § 2079 a násl. ObčZ a těmito VOP mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím E-shopu.
vi. „Kupující“ je fyzická osoba v postavení Spotřebitele či podnikající fyzická osoba nebo právnické osoba Podnikatel uzavírající se Zhotovitelem Kupní smlouvu prostřednictvím E-shopu.

vii. „Dílem“ se rozumí dodání Zboží a jeho montáž a provedení přípravných prací Zhotovitelem v místě uvedeném Objednatelem.
viii. „Dodací adresa“ je adresa na území České republiky, popřípadě Slovenské republiky uvedená Objednatele v Objednávce jako dodací adresa. Na tuto adresu bude Zboží dodáno a provedena jeho montáž spolu s přípravnými pracemi.
ix. „E-shop“ je internetový obchod provozovaný a spravovaný Zhotovitelem v rámci webového rozhraní umístěného na Internetových stránkách a pronajímaný Zhotovitelem
za účelem uzavírání Smluv o dílo s třetími osobami.
x. „Internetové stránky“ jsou internetové stránky Zhotovitele www.dvereposuvne.cz
xi. „Smlouva o dílo “ je smlouva uzavřená v souladu s ustanovením § 1820 a násl. ObčZ a těmito VOP mezi Zhotovitelem a Objednatelem prostřednictvím E-shopu.
xii. „Objednatel“ je fyzická osoba v postavení Spotřebitele či podnikající fyzická osoba nebo právnické osoba Podnikatel uzavírající se Zhotovitelem Smlouvu o dílo prostřednictvím E-shopu.

xiii. „Občanský zákoník“ nebo „ObčZ“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
xiv. „Objednávka“ je návrh Objednatele na uzavření Smlouvy o dílo učiněný v souladu s ustanovením čl. IV. odstavec 1 VOP.
xv. „Osobní údaje“ jsou údaje Objednatele Spotřebitele v rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo nebo údaje Objednatele Podnikatele obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, údaje o zápisu
v obchodním rejstříku, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.
xvi. „Podnikatel“ je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele
také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo
jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Dále se podnikatelem rozumí i právnické osoby.
xvii. „Spotřebitel“ je fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání uzavírá smlouvu se Zhotovitelem nebo s ním jinak jedná.

xviii. „Zboží“ jsou věci movité, jež jsou v obchodní nabídce Zhotovitele nabízené v E‐shopu. Objednatel bere na vědomí, že některé druhy Zboží (zejména klimatizační jednotky) obsahují nebezpečné látky, a proto jejich montáž/demontáž a revize musí provádět autorizovaná osoba.
xix. Zhotovitel“ je obchodní společnost BENEFIT TERM s.r.o.,          IČO: 03569632, se sídlem Nádražní 344/23, Praha 5 – Smíchov, PSČ: 150 00, zapsaná v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 233499, je autorizovanou osobou pro manipulaci a montáž Zboží obsahujícího nebezpečné látky.

Čl. III. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace Kupujícího provedené na Internetové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující objednávat Zboží (dále jen „Uživatelský účet“).
 2. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Registrovaný uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského
  účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.
 3. Registrovaný Kupující nesmí poskytovat třetím osobám přístupové údaje, ani jakýkoli jiný přístup do Uživatelského účtu. Registrovaný Kupující v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto přístupových údajů nebo Uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou Prodávajícímu nebo třetím osobám.
 4. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití přístupových hesel k Uživatelskému účtu je registrovaný Kupující povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Prodávajícímu.
 5. Prodávající je oprávněn zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než dvanáct (12) měsíců nevyužívá, či v případě, kdy registrovaný Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně VOP).

  Registrovaný Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Čl. IV. Uzavření Smlouvy o dílo

 1. Smlouvou o dílo se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí Dílo
  uvedené v Objednávce. Objednatele se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Cenu Díla, včetně nákladů
  spojených s dodáním Zboží a případných poplatků souvisejících se zvoleným způsobem platby,
  uvedenou v Objednávce.
 2. Smlouvu o dílo může Objednatel uzavřít způsobem, že přijme návrh k uzavření smlouvy na E- shopu
  tak, že požadované Zboží vloží do košíku a učiní Objednávku na jeho montáž a provedení
  přípravných prací. Objednateli může být na základě jeho požadavku při uzavírání Smlouvy o dílo
  poskytnuta telefonická asistence pracovníka Zhotovitele. Než Objednatel závazně učiní Objednávku
  (ukončí Objednávku), má právo měnit jak požadované Dílo, dopravu i způsob úhrady, tedy
  zkontrolovat všechny údaje, které do Objednávky vložil. Smlouva o dílo vzniká odesláním
  Objednávky Objednatelem po zvolení dopravy a způsobu úhrady a potvrzením Objednávky ze
  strany Zhotovitele. Uzavření smlouvy Zhotovitel potvrdí Objednateli informativním emailem na
  Objednatelem zadaný email, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů. Za případné chyby při
  přenosu dat Zhotovitel nenese odpovědnost.
 3. Objednávka obsahuje zejména tyto údaje:
  a) počet a druh objednávaného Zboží, požadavek montáže, přípravných prací,
  b) plánek místa s umístěním Díla,
  c) Cenu Díla,

d) způsob úhrady Ceny Díla, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného Zboží, termín
dodání Zboží a termín montáže a termín provedení přípravných prací,
e) informace o nákladech spojených s dodáním Díla,
f) místo zhotovení Díla,
g) údaje o Objednateli (jméno a příjmení, datum narození, bydliště/ obchodní firma, sídlo, IČO, DIČ,
údaj o zápisu v obchodním rejstříku).

 1. V případě, že Zboží bude na žádost Objednatele není-li Spotřebitelem, dodáváno později než jeden
  (1) měsíc od potvrzení Objednávky Objednatele Zhotovitelem, je Zhotovitel oprávněn při změně
  Ceny Zboží účtovat Objednateli tuto zvýšenou Cenu Zboží. O této skutečnosti je Zhotovitel povinen
  informovat Objednatele.
 2. Přílohou potvrzení Objednávky je aktuální znění VOP a Reklamační řád. Vzniklou Smlouvu o dílo
  (včetně dohodnuté Ceny Díla) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě
  zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.
 3. Uzavřená Smlouva o dílo je Zhotovitelem archivována po dobu nejméně 5(pěti) let od jejího
  uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného
  splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
  1.2. Objednatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství Zboží, výše Ceny
  Díla, požadavku montáže a přípravných prací, předpokládané náklady na dopravu) požádat
  Zhotovitele o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

1.3. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy o dílo.
Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti
s uzavřením Smlouvy o dílo (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí
Objednatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

1.4. Objednatel bere na vědomí, že Zhotovitel není povinen uzavřít smluvní vztah, a to zejména
s osobami, které již dříve porušily VOP, Smlouvu o dílo nebo jinak poškodily Zhotovitele.

Čl. IV / 1-a. Cena Díla, platební podmínky a výhrada vlastnictví

 1. Objednatel je povinen zaplatit Cenu Díla na základě Smlouvy o dílo a náklady spojené s balením,
  náklady na dopravu, popřípadě náklady na jiné zvolené služby ve smluvené výši, a to některým
  z následujících způsobů:

a) v hotovosti v provozovně Zhotovitele na adrese Radlická 220, 155 00 Praha 5, předem ve výši
30 % z ceny montáže Zboží a přípravných prací (Záloha na Cenu Díla), bude-li termín zhotovení
Díla (termín montáže Zboží a přípravných prací) sjednán v období delším než 30 (třicet) dnů ode
dne potvrzení Objednávky Zhotovitelem; nebo
b) Bezhotovostní platbou předem ve výši 30 % z ceny montáže Zboží a přípravných prací, (Záloha
na Cenu Díla) bude-li termín zhotovení Díla (termín montáže Zboží a přípravných prací) sjednán
v období delším než 30 (třicet) dnů ode dne potvrzení Objednávky Zhotovitelem; nebo
c) v hotovosti po předání Díla Objednateli, bude-li termín zhotovení Díla (termín montáže Zboží
a přípravných prací) sjednán v období do 30 (třiceti) dnů ode dne potvrzení Objednávky
Zhotovitelem; nebo
d) Bezhotovostní platbou po předání Díla Objednateli, bude-li termín zhotovení Díla (termín montáže
Zboží a přípravných prací) sjednán v období do 30 (třiceti) dnů ode dne potvrzení Objednávky
Zhotovitelem.

1.5. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále Cenou Díla i náklady spojené s dodáním Zboží.

 1. Záloha na Cenu Díla je splatná do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne potvrzení Objednávky
  Zhotovitelem a Cena Díla je splatná do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne předání Díla Objednateli.
 2. V případě Bezhotovostní platby je Objednatel povinen uhradit Cenu Díla společně
  s uvedením variabilního symbolu platby. V případě Bezhotovostní platby je závazek Objednatele
  uhradit Cenu Díla splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Zhotovitele.
 3. Zhotovitel vystaví na Cenu Díla daňový doklad – fakturu a předá ji Objednateli při předání Díla
  a v případě Zálohy na Cenu Díla ji zašle v elektronické podobě na e-mailovou adresu Objednatele.
 4. Zboží a materiál použitý na přípravné práce zůstává až do úplného zaplacení Ceny Díla a všech
  případných dalších poplatků (zejména balné, doprava) ve výlučném vlastnictví Zhotovitele.
  1.6. Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté Objednateli Zhotovitelem nelze vzájemně kombinovat.
 5. Objednatel si je vědom, že mu montáží Zboží, které je v obchodní nabídce Zhotovitele, nevznikají
  žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. Zhotovitele
  nebo smluvních partnerů Zhotovitele, není-li sjednáno jinak.

Čl. IV / 1-b. Povinnosti Zhotovitele

 1. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednaném termínu. Zjistí-li
  Zhotovitel v průběhu provádění Díla nutnost prodloužit termín dokončení, je povinen vyžádat si od
  Objednatele jeho souhlas.
 2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla s odbornou péči a v souladu s obecně
  závaznými předpisy a normami, zejména stavebními, bezpečnostními, hygienickými a ekologickými.
 3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Dílo bylo prováděno vyškolenými, spolehlivými a plně
  profesionálními kvalifikovanými pracovníky.
 4. Není-li sjednáno jinak, může Zhotovitel pověřit provedením Díla jinou osobu. Při provádění Díla jinou
  osobou má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám.
 5. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena
  oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být Dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení
  Díla dohodnutým způsobem, je Zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli a
  navrhnout mu změnu Díla. Do dosažení dohody o změně Díla je Zhotovitel oprávněn provádění Dílo
  přerušit. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně Smlouvy, může kterákoli ze
  smluvních stran od Smlouvy o dílo odstoupit.
  Zhotovitel je odpovědný za zachování předepsaných vlastností Díla po stanovenou záruční dobu

Čl. IV / 1-c. Povinnosti Objednatele:

 1. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení Díla.
 2. Termín dokončení Díla je závislý na řádném a včasném splnění součinnosti Objednatele. Po dobu
  prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnuté součinnosti není Zhotovitel v prodlení s plněním

závazku. Nedojde-li mezi stranami k jin é dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu
prodlení Objednatele s poskytnutím jeho součinnosti.

 1. Součinností Objednatele se rozumí zejména:
  a) zpřístupnění místa, kde bude prováděno Dílo (přípravné práce a montáž Zboží);
  b) informování Zhotovitele o stavu nemovité věci, ve které má být Dílo realizováno, dále
  o skutečnostech důležitých pro přijetí bezpečnostních opatření ze strany Zhotovitele, jakož
  i o možných rizicích, které při provádění Díla hrozí;
  c) poskytnutí Zhotoviteli přístup k elektrickému zdroji, potažmo v případě nutnosti k jiným zdrojům
  energie;
  d) jestliže jakékoliv údaje, informace nebo data předané Objednatelem nebudou dostatečné nebo
  kompletní a úplné pro provedení Díla, není povinností Zhotovitele obstarat si chybějící údaje,
  informace nebo data, ale toto je povinností Objednatele.
 2. Dle ust. § 2594 ObčZ není Zhotovitel odpovědný za následky vyplývající z nevhodného příkazu
  nebo věci, které mu byly předány Objednatelem nebo subjektem oprávněným jednat jménem
  Objednatele za předpokladu, že:
  a) upozornil Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost takového příkazu nebo věci
  a Objednatel nadále trval na jejich provedení či užití; nebo
  b) Zhotovitel s vynaložením odborné péče nesprávnost a neúplnost zjistit nemohl; Zhotovitel není v
  tomto případě odpovědný za případné škody na Díle, dosažení požadované kvality Díla
  a termínu úplného provedení Díla sjednaného ve Smlouvě o dílo.

Čl. IV / 1-d. Provádění a předání Díla

 1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
 2. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu, případně má-li Dílo
  vlastnosti, které je možné očekávat u stejného či obdobného Díla.
 3. Objednatel je povinen na základě výzvy Zhotovitele Dílo převzít, a to s výhradami nebo bez výhrad.
 4. Ohledně předání a převzetí Díla se sepíše písemný předávací protokol. Absence takového protokolu
  anebo absence podpisu Objednatele na takovém protokolu není překážkou vzniku práva Zhotovitele
  na zaplacení Ceny díla.
 5. V případě, že Objednatel odmítne převzít Dílo, považuje se Dílo za předané dnem následujícím
  a Zhotoviteli vzniká právo na úhradu Ceny Díla.
  Převzetím Díla Objednatelem na něj přechází odpovědnost nebezpečí za škody na věci.

Čl. IV / 1-e. Odpovědnost za vady Díla

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně
  závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 a
  § 2615 ObčZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo při převzetí nemá vady. Dílo má vady, nemá-li
  sjednané vlastnosti. To neplatí pro vady Díla způsobené jeho obvyklým užíváním. Zhotovitel
  zejména odpovídá Objednateli, že v době, kdy Objednatel Dílo převzal:
  1.8.má Dílo vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které
  Objednatel nebo výrobce popsal nebo Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla a na
  základě reklamy jimi prováděné,

1.9.se Dílo hodí k účelu, který pro jeho použití Zhotovitel uvádí nebo ke kterému se Dílo obvykle
používá,

1.10. Dílo odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo
provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

1.11. je Dílo v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

1.12. Dílo vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 1. Právo Objednatele z vadného plnění zakládá vada, kterou má Dílo při přechodu nebezpečí škody na
  Objednatele, byť se projeví až později. Škoda na Díle, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na Díle
  na Objednatele, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit Cenu Díla.
 2. Objednatel Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne na Díle v době dvaceti
  čtyř (24) měsíců po převzetí Díla. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí Díla
  Spotřebitelem, má se za to, že Dílo bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady
  vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl
  oprávněně. U některých značek Zboží (Daikin, Sinclair) je Objednatelem poskytována delší záruka
  za jakost. Záruční doba podmínky záruky jsou pak uvedeny v záručním listě u příslušného Zboží.
 3. Právo z vadného plnění Objednateli nenáleží, pokud Objednatel před převzetím Díla věděl, že Dílo
  má vadu, anebo pokud Objednatel vadu sám způsobil.
 4. V případě uplatnění práv z vadného plnění je Objednatel povinen nárok uplatnit bez zbytečného
  odkladu u Zhotovitele, a to buď osobně v provozovně Zhotovitele na adrese Radlická 220, 155 00
  Praha 5 – Stodůlky, písemně v sídle Zhotovitele na adrese Nádražní 344/23, 150 00 Praha 5 –
  Smíchov či na e‐mailovou adresu Zhotovitele [email protected]
 5. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Zhotovitel obdržel od Objednatele
  reklamaci v písemné formě (možno i emailem) reklamované Dílo, jeho oddělitelnou vadnou část,
  nebo v případě, že k demontáži vadného Díla nezbytné k uplatnění jeho reklamace je nutná
  součinnost Zhotovitele, sdělení o uplatnění práv z vadného plnění dle Čl. IX bodu 6 těchto VOP
  s veškerými doklady k Dílu. Dodání vadného Díla do provozovny Zhotovitele zajistí na vlastní
  náklady Objednatel, kterému budou účelně vynaložené prostředky na uplatnění reklamace vráceny
  v případě prokázání vady, a po předložení dokladu o zaplacení takových nákladů. S ohledem na
  obsah nebezpečné látky obsažené v Díle musí být demontáž Díla provedena Zhotovitelem nebo
  jinou autorizovanou osobou. Objednatel je povinen poskytnout součinnost Zhotoviteli při demontáži
  Díla. V opačném případě mu může být reklamace zamítnuta.
 6. Objednatel je povinen prokázat Zhotoviteli, že Dílo, k němuž uplatňuje práva z odpovědnosti za
  vady, bylo provedeno Zhotovitelem. Dále je Objednatel povinen poskytnout potřebnou součinnost k
  řešení reklamace, zejména prohlídku v místě, kde je umístěno Dílo, případně dodání reklamovaného
  Díla, uvedením svého jména, příjmení obchodní firmy, adresy/sídla, IČO, data reklamace, obsahu
  reklamace, požadovaného způsobu vyřízení reklamace a řádného zdůvodnění reklamace.
 7. Při uplatnění práva z vadného plnění vystaví Zhotovitel Objednateli potvrzení, kde uvede datum
  přijetí reklamace, její obsah, a především požadovaný způsob vyřízení ze strany Objednatele.
 8. Po obdržení Díla, u něhož jsou uplatňována práva z odpovědnosti za vady, (jeho oddělitelné části,
  případně sdělení o uplatnění práv z vadného plnění na základě Čl. IX bodu 7 VOP) a popisu
  uplatňované vady, vyřídí Zhotovitel reklamaci Díla bez zbytečného odkladu. Zhotovitel se s
  Objednatelem může dohodnout na delší lhůtě zákonné lhůtě 30 (třicet) dnů pro vyřízení reklamace.
  Doba pro vyřízení reklamace činí u Objednatele třicet (30) dní od přijetí Díla a popisu vady
  Zhotovitelem. Lhůta začíná běžet ode dne následujícího po uplatnění reklamace. Končí-li lhůta o
  víkendu či ve státní svátek, prodlužuje se na nejbližší pracovní den.
 9. Po vyřízení reklamace Objednatel nebo jím k opravě určený podnikatel upozorní o ukončení
  reklamace Objednatele buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Objednatel je povinen reklamované
  Zboží převzít bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od ode dne, kdy byl o jejím
  vyřízení informován.
 10. Zhotovitel vydá Objednateli písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně
  potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
 11. Podrobnosti ohledně postupu při reklamaci jsou uvedeny v Reklamačním řádu, který je nedílnou
  součástí VOP.

Čl. IV / 1-f. Trvání a zánik Smlouvy o dílo

 1. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy o dílo v případě
  podstatného porušení povinností ze Smlouvy o dílo plynoucích některou ze smluvních stran.
  Objednatel bere na vědomí, že jelikož je Dílo zhotovováno na míru Objednatele, je Objednatel
  oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení Zhotovitele teprve v případě podstatného
  porušení povinností ze strany Zhotovitele dle následujícího bodu.
 2. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení povinností ze Smlouvy o dílo bude
  považováno zejména:
  a) Zhotovitel se ani jednou nedostaví k montáži Díla a současně je v prodlení o více než (90)
  pracovních dní se splněním Díla;
  b) delší jak deseti (10) denní prodlení Objednatele s úhradou zálohové, dílčí či konečné faktury;
  c) je-li při provádění Díla Zhotovitelem zjištěna překážka znemožňující provedení Díla dohodnutým
  způsobem v případě, nedokáží-li se smluvní strany dohodnout o změně Díla v přiměřené lhůtě;
  d) trvání Objednatele na zjevně nesprávném pokynu či použití věci.
 3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo také v případě, že Objednatel vstoupí do
  likvidace nebo je-li proti Objednateli zahájeno insolvenční řízení.
 4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá
  jeho existenci, je povinna jí své písemné oznámení odeslat nejpozději do deseti (10) dnů po
  obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení od
  Smlouvy souhlasí.
 5. Stanoví-li oprávněná smluvní strana pro dodatečné plnění lhůtu (což u podstatného porušení
  smlouvy učinit nemusí), vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy o dílo až po jejím uplynutí.
 6. Doručením odstoupení od smlouvy Smlouva o dílo zaniká. Zanikají tak všechna práva a povinnosti
  smluvních stran ze Smlouvy plynoucí. Odstoupení od Smlouvy o dílo se však nedotýká nároku na

náhradu škody a smluvních pokut a dále ustanovení, které podle projevené vůle smluvních stran
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

 1. V případě zrušení montáže ze strany zákazníka v období delším než 2 týdny před termínem montáže je zákazník povinen uhradit storno poplatek ve výši 10% z ceny objednávky s DPH, min.však 2.000 Kč.

Bude-li montáž zrušena v období 14-4 dny před montáží činí storno poplatek 20% z ceny objednávky s DPH 21%, min. však 3.000 Kč

Bude-li montáž zrušena v období 1-3 dny před montáží činí storno poplatek 30% z ceny objednávky s DPH 21%, min. však 8.000 Kč.

8. Objednatel bere na vědomí, že od uzavřené Smlouvy o dílo nelze během 14 dnů o jejího uzavření odstoupit bez uvedení důvodu!

Čl. V. Uzavření Kupní smlouvy

 1. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Zboží uvedené v Objednávce a umožnit
  mu nabýt k němu vlastnické právo. Kupující se zavazuje objednané Zboží převzít a zaplatit Kupní
  cenu, včetně nákladů spojených s dodáním Zboží a případných poplatků souvisejících se zvoleným
  způsobem platby, uvedenou v Objednávce.
 2. Kupní smlouvu může Kupující uzavřít způsobem, že přijme návrh k uzavření smlouvy na E-shopu
  tak, že požadované Zboží vloží do košíku a učiní Objednávku. Kupujícímu může být při uzavírání
  Kupní smlouvy poskytnuta telefonická asistence pracovníka Prodávajícího. Než Kupující závazně
  učiní Objednávku (ukončí objednávku), má právo měnit jak požadované Zboží, dopravu i způsob
  úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do Objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká
  odesláním Objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a potvrzením Objednávky
  ze strany Prodávajícího. Uzavření smlouvy Prodávající potvrdí Kupujícímu informativním emailem
  na Kupujícím zadaný email, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů. Za případné chyby při přenosu
  dat Prodávající nenese odpovědnost.
 3. Objednávka obsahuje zejména tyto údaje:
  h) počet a druh objednávaného Zboží, Kupní cenu Zboží,
  i) způsob úhrady Kupní ceny Zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného
  Zboží, termín dodání Zboží,
  j) informace o nákladech spojených s dodáním Zboží,
  k) místo dodání Zboží,
  l) údaje o Kupujícím (jméno a příjmení, datum narození, bydliště/ obchodní firma, sídlo, IČO, DIČ,
  údaj o zápisu v obchodním rejstříku).
 4. V případě, že Zboží bude na žádost Kupujícího není-li Spotřebitelem dodáváno později než jeden (1)
  měsíc od potvrzení Objednávky Kupujícího Prodávajícím, je Prodávající oprávněn při změně Kupní
  ceny Zboží účtovat Kupujícímu tuto zvýšenou Kupní cenu Zboží. O této skutečnosti je Prodávající
  povinen informovat Kupujícího.
 5. Přílohou potvrzení Objednávky je aktuální znění VOP a Reklamační řád. Vzniklou Kupní smlouvu
  (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě
  zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.
 6. Uzavřená Kupní smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně 5 (pěti) let od jejího
  uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného
  splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

1.15. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství Zboží, výše Kupní
ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky
(například písemně či telefonicky).

1.16. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy.
Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti
s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí
Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít smluvní vztah, a to zejména s
osobami, které již dříve porušily VOP, Kupní smlouvu nebo jinak poškodily Prodávajícího.

Čl. V/1-a. Kupní cena, platební podmínky a výhrada vlastnictví

 1. Kupující je povinen zaplatit Kupní cenu Zboží z Kupní smlouvy a náklady spojené s balením,
  náklady na dopravu, popřípadě náklady na jiné zvolené služby ve smluvené výši, a to některým
  z následujících způsobů:

a. v hotovosti nebo Bezhotovostní platbou v provozovně Prodávajícího na adrese Radlická
220, 155 00 Praha 5; nebo
b. v hotovosti na dobírku při dodání Zboží; nebo
c. Bezhotovostní platbou při dodání Zboží.

1..17. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále Kupní cenou i náklady spojené s dodáním Zboží.

 1. Kupní cena je v případě hotovostní platby i Bezhotovostní platby splatná při převzetí Zboží.
 2. Pouze v případě, kdy Kupující v Objednávce uvede lhůtu pro dodání či osobní odběr Zboží delší než
  30 dnů, je Kupní cena splatná do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne potvrzení Objednávky
  Prodávajícím.
 3. Zboží bude připraven k osobnímu vyzvednutí nebo k odeslání přepravcem nejpozději do 5 (pěti)
  pracovních dnů ode dne potvrzení Objednávky Prodávajícím, bylo-li Zboží vedeno „skladem“, jinak
  ve lhůtě uvedené u Zboží při Objednávce.
 4. V případě Bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit Kupní cenu Zboží společně
  s uvedením variabilního symbolu platby. V případě Bezhotovostní platby je závazek Kupujícího
  uhradit Kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
 5. Prodávající vystaví na Kupní cenu daňový doklad – fakturu a předá ji Kupujícímu při osobním
  odběru Zboží při předání a v případě zaslání Zboží ji zašle v elektronické podobě na e-mailovou

adresu Kupujícího a přiloží ke Zboží.

 1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je
  povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak
  nejpozději do 48 hodin.
 2. Zboží zůstává až do úplného zaplacení Kupní ceny a všech případných dalších poplatků (zejména
  balné, doprava) ve výlučném vlastnictví Prodávajícího.
  1..18. Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  Kupující si je vědom, že mu koupí Zboží, které je v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají
  žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj.
  Prodávajícího nebo smluvních partnerů Prodávajícího, není-li sjednáno jinak.

Čl. V./1-b. Dodací podmínky

 1. Místem doručení a dodání Zboží dle Kupní smlouvy je Dodací adresa. Dodání se provádí pouze na
  území České republiky. Prodávající je povinen dodat Zboží dle Kupní smlouvy na místo určené
  v Objednávce a Kupující je povinen Zboží při dodání převzít.
 2. V případě zvláštního požadavku Kupujícího na způsob dopravy či místo dodání, nese Kupující riziko
  a veškeré dodatečné náklady spojené s takovým dodáním Zboží.
 3. Kupující může při Objednávce zvolit některý ze způsobů dodání:

a) osobní odběr v provozovně Prodávajícího na adrese Radlická 220, 155 00 Praha 5 –
Stodůlky, a to v Po, St, Pá v čase 9:30-11:00 a 13:00 – 16:00, v Út, Čt v čase 13:00 – 16:00;
b) doprava Zboží prostřednictvím přepravní služby.

 1. Náklady na dodání Zboží závisí na Kupujícím zvoleném způsobu dopravy uvedeném v Objednávce.
 2. Závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu Zboží dle Kupní smlouvy se při využití přepravní služby
  třetí osoby považuje za splněný okamžikem, kdy Prodávající předá Zboží k přepravě prvnímu
  přepravci, v případě, že si Kupující Spotřebitel sám určil přepravní službu, aniž mu byla
  Prodávajícím nabídnuta, jinak okamžikem, kdy je Zboží předáno přepravní službou Kupujícímu.
 3. Kupující je povinen při dodání Zboží překontrolovat společně s Prodávajícím nebo přepravcem stav
  zásilky (množství, případné poškození obalů apod.) dle přiloženého přepravního (dodacího apod.)
  listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s Kupní smlouvou (tj.
  v případě neúplnosti či poškození). Veškeré zjištěné nedostatky je třeba uvést v přepravním
  (dodacím, reklamačním apod.) listu. Není-li v přepravním (dodacím) listu uvedeno jinak, převzetím
  Zboží od Prodávajícího nebo přepravce potvrzuje Kupující, že Zboží bylo dodáno nepoškozené,
  v množství dle přepravního (dodacího apod.) listu, že má kvalitu a užitné vlastnosti pro věc takového
  druhu obvyklé, a že odpovídá požadavkům právních předpisů a účelu, který Prodávající pro použití

Zboží uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno
neprodleně oznámit e-mailem nebo písemně podáním na adresu Prodávajícího spolu s přepravním
listem specifikujícím rozpor s Kupní smlouvou.

 1. Kupující je povinen po odstranění obalu pečlivě a řádně Zboží zkontrolovat. Zjistí-li Kupující po
  odstranění obalu neúplnost nebo poškození Zboží dle Kupní smlouvy či jiné vady, je povinen bez
  prodlení oznámit Prodávajícímu zjištěné vady.
 2. Převzetím Zboží Kupujícím na něj přechází odpovědnost nebezpečí za škody na věci.

Čl. V./1-c. Odpovědnost za vady Zboží

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně
  závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174
  ObčZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží při převzetí nemá vady. Zboží má vady, nemá-li
  sjednané vlastnosti. To neplatí pro prodej Zboží použitého či vadného, prodávaného z tohoto důvodu
  (pro vadu či opotřebení) za nižší cenu ani na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.
  Prodávající dále neodpovídá za vady vzniklé neodborným zacházením, zpracováním, skladováním
  atp. Kupujícím, dále neodpovídá za poškození nebo poruchy způsobené zaviněným jednáním
  Kupujícího, vadným použitím či užitím Zboží v rozporu s účelem Zboží. Dále neodpovídá za vady
  vzniklé vadnou montáží Zboží, kterou neprovedl Prodávající. Prodávající zejména odpovídá
  Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:
  1..19. má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které
  Prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na
  základě reklamy jimi prováděné,

1..20. se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto
druhu obvykle používá,

1..21. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost
nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

1..22. je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

1..23. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 1. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží při přechodu nebezpečí škody na
  Kupujícího, byť se projeví až později. Škoda na Zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na
  Zboží na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit Kupní cenu.
 2. Kupující Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době dvaceti čtyř
  (24) měsíců po převzetí Zboží. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí Zboží
  Spotřebitelem, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady
  vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl
  oprávněně. Pro Kupujícího Podnikatele je lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena
  odlišně, a činí dvanáct (12) měsíců. U některých značek Zboží (Daikin, Sinclair) je Prodávajícím
  poskytována delší záruka za jakost. Záruční doba a podmínky záruky jsou pak uvedeny v záručním
  listě u příslušného Zboží.
 3. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží
  má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady Zboží v
  případě, že Kupující převzal zásilku, která byla zjevně poškozená.
 4. V případě uplatnění práv z vadného plnění je Kupující povinen nárok uplatnit bez zbytečného
  odkladu u Prodávajícího, a to buď osobně v provozovně Prodávajícího na adrese Radlická 220,
  155 00 Praha 5 – Stodůlky, písemně v sídle Prodávajícího na adrese Nádražní 344/23, 150 00
  Praha 5 – Smíchov či na e‐mailovou adresu Prodávajícího [email protected]
 5. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího
  reklamované Zboží s veškerými doklady. Dodání vadného Zboží do provozovny Prodávajícího zajistí
  na vlastní náklady Kupující, kterému budou účelně vynaložené prostředky na uplatnění reklamace
  vráceny v případě prokázání vady, a po předložení dokladu o zaplacení takových nákladů.
  S ohledem na obsah nebezpečné látky obsažené ve Zboží musí být demontáž Zboží provedena
  Prodávajícím nebo jinou autorizovanou osobou. Kupující je povinen poskytnout součinnost
  Prodávajícímu při demontáži Zboží. V opačném případě mu může být reklamace zamítnuta.
 6. Kupující je povinen prokázat Prodávajícímu, že Zboží, k němuž uplatňuje práva z odpovědnosti za
  vady, zakoupil u Prodávajícího. Dále je Kupující povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení
  reklamace, zejména prohlídku v místě, kde je umístěno Zboží, případně dodání reklamovaného
  Zboží, uvedením svého jména, příjmení obchodní firmy, adresy/sídla, IČO, data reklamace, obsahu
  reklamace, požadovaného způsobu vyřízení reklamace a řádného zdůvodnění reklamace.
 7. Při uplatnění práva z vadného plnění vystaví Prodávající Kupujícímu potvrzení, kde uvede datum
  přijetí reklamace, její obsah a především požadovaný způsob vyřízení ze strany Kupujícího.
 8. Po obdržení Zboží, u něhož jsou uplatňována práva z odpovědnosti za vady, (jeho oddělitelné části,
  případně sdělení o uplatnění práv z vadného plnění na základě Čl. IX bodu 7 VOP) a popisu
  uplatňované vady, vyřídí Prodávající reklamaci Zboží bez zbytečného odkladu. Prodávající se
  s Kupujícím může dohodnout na delší lhůtě zákonné lhůtě 30 (třicet) dnů pro vyřízení reklamace.
  Doba pro vyřízení reklamace činí u Prodávajícího třicet (30) dní od přijetí Zboží a popisu vady
  Kupujícím. Lhůta začíná běžet ode dne následujícího po uplatnění reklamace. Končí-li lhůta
  o víkendu či ve státní svátek, prodlužuje se na nejbližší pracovní den.
 9. Po vyřízení reklamace Prodávající nebo jím k opravě určený podnikatel upozorní o ukončení
  reklamace Kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Kupující je povinen reklamované Zboží
  převzít bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od ode dne, kdy byl o vyřízení
  reklamace informován.
 10. Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně
  potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
 11. Podrobnosti ohledně postupu při reklamaci jsou uvedeny v Reklamačním řádu, který je nedílnou
  součástí VOP.

Čl. V./1-d. Odstoupení od Kupní smlouvy

 1. Kupující Spotřebitel má právo od Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14)
  dnů od převzetí Zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní smlouvy je dodání několika částí,
  běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od
  této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Dále také
  může Kupující Spotřebitel odstoupit od Kupní smlouvy kvůli dotčení nekalou obchodní praktikou
  Prodávajícího, z důvodu prodlení Prodávajícího s předáním Zboží.
 2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 ObčZ nelze mimo jiné odstoupit od Kupní
  smlouvy o koupi Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu.
 3. V případě, že Kupující odstoupí od Kupní smlouvy před převzetím Zboží, může Prodávající
  požadovat v případě již provedené expedice Zboží náhradu nákladů spojených s expedicí Zboží.
 4. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v čl. VIII. odst. 1
  VOP. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář poskytovaný
  Prodávajícím, který tvoří přílohu VOP. V případě odstoupení Kupujícího Spotřebitele za užití
  vzorového formuláře Prodávajícího potvrdí Prodávající bez zbytečného odkladu v textové podobě
  jeho přijetí. Odstoupit lze rovněž korespondenčně, a to na adrese provozovny nebo sídla
  Prodávajícího či na adresu jeho elektronické pošty.
 5. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle ustanovení čl. VIII. odst. 1 VOP se Kupní smlouva od
  počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní
  smlouvy. Kupující bere na vědomí, že Zboží (zejména klimatizační jednotky) obsahuje nebezpečné
  látky a manipulovat s ním mohou jen autorizované osoby.
 6. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením Zboží
  Prodávajícímu, a to i v tom případě, nemůže-li být Zboží pro svou povahu vráceno obvyklou
  poštovní cestou.
 7. V případě, že Kupující odstoupí od Kupní smlouvy dle ustanovení čl. VIII. odst. 1 VOP, vrátí
  Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady
  na dodání Zboží vzniklé v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání Zboží, který je jiný než
  nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený Prodávajícím) do čtrnácti (14) dnů od

odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od
Kupujícího přijal, pokud Kupující neurčí jinak. V případě, že Zboží bylo placeno na dobírku, Kupující
bere na vědomí a souhlasí, že mu peněžní prostředky budou zaslány na jeho bankovní účet, který je
za tímto účelem povinen sdělit Prodávajícímu. Kupujícímu tímto nevzniknou žádné další náklady.
Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky
Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.
V případě, že je k zaslání Zboží zpět Prodávajícímu nutná demontáž Zboží Prodávajícím, je Kupující
povinen poskytnout součinnost Prodávajícímu.

 1. Kupující odpovídá za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než
  který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastností zboží, včetně jeho funkčnosti. V tomto případě si
  Prodávající vyhrazuje právo jednostranně započíst svou pohledávku na náhradu škody způsobené
  snížením hodnoty Zboží proti pohledávce Kupujícího na vrácení Kupní ceny.
 2. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že si Prodávající nepřevzal Zboží,
  neuhradil včas Kupní cenu nebo v případě, že termín dodání Zboží je na žádost Kupujícího delší než
  jeden (1) měsíc a:
  a) Zboží se již nevyrábí nebo nedodává,
  b) nebo se výrazným způsobem změnila Kupní cena dodávaného Zboží.
  V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem
  dohody o dalším postupu.

Čl. VI. Další práva a povinnosti smluvních stran

1.24. Zhotovitel je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou
kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Zhotovitel je rovněž oprávněn
k montáži Zboží obsahující nebezpečné látky na základě Dozor nad oblastí ochrany osobních
údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve
vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.25. Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 ObčZ.

1.26. Objednatel je povinen, pokud není uhrazena ujednaná Cena Díla, písemně nebo emailem
informovat Zhotovitele neprodleně o zahájeném insolvenčním řízení na jeho osobu, o vstupu do
likvidace, jim podaném insolvenčním návrhu.

Čl. VII. Využití údajů, Autorská práva

 1. Prodávající je správcem osobních údajů Kupujícího, a to v rozsahu:
  a) jméno, příjmení, adresa, IČO, telefonní číslo a emailová adresa u fyzické osoby Kupujícího,
  b) jméno a příjmení kontaktní osoby, emailový popřípadě telefonický kontakt na tuto osobu u
  Kupujícího právnické osoby,
  c) bankovní spojení Kupujícího v případě odstoupení od Kupní smlouvy,
  a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o
  ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
  údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen „GDPR“) za účelem splnění smluvní povinnosti
  poskytnutím služby.
  Ú
 2. Údaje uvedené v bodě odst. 1 písm. a) tohoto článku jsou dále v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f)
  GDPR Prodávajícím zpracovávány za účelem případného vymáhání nároku z porušení smlouvy.
  Proti tomuto zpracování je Kupující oprávněn vznést námitku dle čl. 21 GDPR.
 3. Kupující má právo kdykoli žádat přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, opravu a
  doplnění neúplných osobních údajů, výmaz svých osobních údajů, omezení zpracování, a dále
  uplatňovat právo na přenositelnost údajů.
 4. Kupující je povinen uvádět své Osobní údaje správně a pravdivě, a informovat Společné správce
  bez zbytečného odkladu o změně svých Osobních údajů. Kupující odesláním Objednávky stvrzuje,
  že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné
  poskytnutí Osobních údajů.
 5. Zpracováním Osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
  Tímto zpracovatelem může být Kupujícím vybraný dopravce realizujících dopravu Zboží dle Kupní
  smlouvy.
 6. Osobní údaje Kupujícího budou zpracovávány po dobu nejdéle 3 roky (dále jen „Doba“).
 7. Zanikne-li však Kupní smlouva zakládající důvod pro zpracování osobních údajů Kupujícího před
  uplynutím Doby, je Prodávající oprávněn zpracovávat je v nezbytném rozsahu nejdéle po dobu
  jednoho (1) roku poté, co taková skutečnost nastane.
 8. Omezeními podle ust. odst. 6 a 7 tohoto článku není dotčeno právo Prodávajícího zpracovávat
  osobní údaje Kupujícího v nezbytném rozsahu i poté, avšak pouze v rozsahu nezbytném pro
  zachování řádné evidence, nejdéle však po dobu deseti (10) let ode dne, co Kupní smlouva zanikne.
  Ukládá-li však právní předpis Prodávajícímu povinnost vést evidenci po delší dobu než uvedenou
  v předchozí větě tohoto odstavce, anebo lze-li na základě právního předpisu uložit Prodávajícímu
  povinnost sdělit třetí osobě takový údaj i po uplynutí shora uvedené doby, je Prodávající oprávněn
  zpracovávat osobní údaje Kupujícího v nezbytném rozsahu i po dobu stanovenou takovým právním
  předpisem. Zpracování probíhá v elektronické podobě automatizovaným systémem nebo v tištěné
  podobě neautomatizovaným způsobem.
 9. Osobní údaje nebudou bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám, vyjma osob
  realizujících dopravu Zboží dle Kupní smlouvy.
 10. Kupující má dále právo podávat stížnosti ohledně zpracovávání osobních údajů dozorovému
  orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 11. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Prodávající povinen mu tuto
  informaci sdělit. Prodávající je oprávněn za takové poskytnutí informace požadovat po Kupujícím
  přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné pro poskytnutí informace.
 12. V případě jakýchkoli dotazů či připomínek se neváhejte obrátit na Prodávajícího jakožto správce, a
  to prostřednictvím emailu na adrese: hauser@abcoffice.cz
 13. Kupující souhlasí s doručováním na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce.
 14. Obsah Internetových stránek, včetně veškerých materiálů (texty, fotografie, obrázky, loga aj.), jakož i
  souvisejících tištěných médií (katalogy, propagační letáky, inzerce atd.), je chráněn právy
  z duševního vlastnictví Prodávajícího, popřípadě třetích osob, jež jsou s Prodávajícím ve smluvním
  vztahu. Obsah nesmí být bez písemného souhlasu Prodávajícího měněn, kopírován, rozmnožován,
  ani jinak šířen a využíván žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu.
 15. Kupující si je vědom, že mu koupí Zboží, které je v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají
  žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj.
  Prodávajícího nebo smluvních partnerů Prodávajícího, není-li sjednáno jinak.

Čl. VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nastoupí namísto
  ustanovení neplatných ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.
  Neplatností nebo neúčinností ustanovení smlouvy není dotčena platnost a účinnost ostatních
  ustanovení.
  1..27. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní
  inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:
  https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese
  http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím
  z Kupní smlouvy.
  1..28. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,
  internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení
  Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských
  sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení
  spotřebitelských sporů on-line).
 2. Vztahy a případné spory vzniklé na základě Kupní smlouvy se řídí právem České republiky
  a nebudou-li vyřešeny mimosoudně, budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 3. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  V případě překladu VOP a/nebo Kupní smlouvy do jiných jazyků platí, že v případě sporu o výklad
  pojmů je rozhodující české znění.
 4. Kupní smlouva včetně VOP je archivována v elektronické podobě a není přístupná.
 5. Přílohu VOP tvoří vzorový formulář pro odstoupení Kupujícího Spotřebitele od Kupní smlouvy.
 6. Znění VOP je Prodávající oprávněn měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva
  a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
 7. Tyto VOP včetně jejich součástí a příloh nabývají platnosti a účinnosti dne 01.01.2023 a ruší
  předchozí znění VOP včetně všech jejich součástí a příloh.27902196